กรอกข้อมูลการสมัครงาน

รับสมัครงาน
เฉพาะนามสกุล png,jpg,jpeg
ประวัติส่วนตัว
หากมีมากกว่า 1 ให้ขั้นด้วย ","
สถานภาพการสมรส
ประวัติการศึกษา
ความสามารถพิเศษ
เฉพาะนามสกุล pdf,png,jpg
ประสบการณ์ทำงาน เรียงลำดับจากปัจจุบันถึงอดีต (จากบนลงล่าง)
บุคคลที่ติดต่อกรณีเร่งด่วน
แจ้งผู้ที่อ้างอิงหรือสอบถามได้ ซึ่งมิใช่ญาติ หรืออดีตผู้ว่าจ้าง
อื่นๆ